Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De couturier: Hanneke Peters Couture, gevestigd in Breda, die in deze Algemene Voorwaarden als de couturier zal worden aangeduid; ‘Afnemer’: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.


Artikel 2.
 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: https://www.hannekepeterscouture.nl/algemene-voorwaarden-hanneke-peters-couture. Het accepteren van een aanbieding van de couturier dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan de couturier houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen de couturier en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 3. Opdracht/Bestellen
De afnemer is ten opzichte van Hanneke Peters Couture volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de koopovereenkomst.

Bestellen van een bruidsjurk kan uitsluitend met een aanbetaling van 25% op het in de factuur gestelde totaalbedrag. De afnemer ontvangt hiervoor na de ontwerpsessie een email met een betaallink, en een geschreven overzicht van de zakelijke afspraken. Het overige bedrag dient in 2 facturen voldaan te worden met de volgende termijnen:
– Termijn 2: 50% van het totaalbedrag bij de derde passessie (1e keer in de echte stof)
– Termijn 3: 25% bij de laatste sessie (ophalen).
De betalingen dienen 3 weken voor de data betaald te zijn, hiervoor ontvangt de afnemer 4 weken voor de afspraak een email met een betaallink. De betaaltermijn daarvan is zodanig 7 dagen.

Ook als er gebruik gemaakt wordt van de bewaarservice na het afronden van het product dient de laatste betaling bij de laatste initiële afspraak voldaan te zijn. Mocht er bij het ophalen geen maatafwijkingen zijn dan kan de jurk zo opgehaald worden, mochten er maatafwijkingen zijn dan wordt er volgens regulier geldend tarief bepaalt wat de vermaakkosten zijn. Bij deze laatste afspraak worden de extra vermaakkosten in rekening gebracht, dit kan wederom via een betaallink vooraf per email verlopen of het bedrag kan in de winkel voldaan worden per pin of gepast contant geld.

In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In dit geval zal er door de couturier een schatting worden gedaan naar de kosten. Indien de kosten hoger uitvallen door onverwachtse en/of incidentele werkzaamheden, kan de wederpartij nimmer beroep doen op de vooraf gemaakte schatting. Er wordt in dit geval wel een maximale marge in procenten gegeven door de couturier.


Artikel 4: Verwerkingstijd en afhalen

De verwerkingstijd van een bruidsjurk is minimaal 6 maanden. Als er enkel een kortere termijn mogelijk is dan kunnen er eventueel 15% spoedkosten op het totaalbedrag in rekening gebracht. De prijs van de bruidsjurk is inclusief btw, materiaal en maakkosten. Verder kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor accessoires of extra service, dit kan enkel gebeuren als beide partijen instemmen met de extra kosten.

De bruidsjurk blijft tot oplevering bij Hanneke Peters Couture in bewaring. Voor het plannen van de werkzaamheden en passessies maken de couturier en de afnemer van tevoren afspraken, deze kunnen zowel door de couturier als de afnemer verzet worden indien nodig. Er wordt naar gestreefd de opdracht 2 maanden voor de deadline af te ronden.

De afspraken over de levertijd en daarvoor noodzakelijke pasafspraken zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de couturier. Uiteraard is de uiterlijke verwerkingstijd een paar dagen voor de gestelde deadline, maar wordt standaard ingepland op maximaal 3 weken voor de deadline zoals de datum van een bruiloft.


Artikel 5: Bewaarservice
Mocht de afnemer gebruik willen maken van de bewaarservice, dan wordt er na het afronden van de initiële opdracht een nieuwe afspraak gemaakt op 3 a 4 weken voor de deadline. Mochten er werkzaamheden nodig zijn dan wordt ernaar gestreefd deze binnen 1 week af te ronden zodat de opdracht maximaal 2 weken voor de deadline afgerond is. Het kan zijn dat het korter op de deadline is indien er in de werkzaamheden van Hanneke Peters Couture op dat moment geen andere optie is vanwege seizoensdruk.

De opdracht dient bij het afronden van de initiële opdracht volledig betaald te worden. Mocht er bij het ophalen geen maatafwijking zijn dan kan de jurk zo opgehaald worden, echter indien er maatafwijkingen zijn dan wordt er volgens besproken wat de vermaakkosten zijn, volgens geldend tarief. Vervolgens wordt de laatste afspraak ingepland zodat de jurk opgehaald kan worden. Bij deze laatste afspraak worden de extra vermaakkosten in rekening gebracht, hiervoor wordt 4 weken voor de datum een mail verstuurd met betaallink, of het bedrag kan in de winkel worden gepinned bij het ophalen.


Artikel 6: Maatafwijking
Hanneke Peters Couture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een maatafwijking van meer dan 1 confectiemaat die ontstaat tussen het moment van aangaan van deze overeenkomst en de huwelijksdatum door bv. zwangerschap, gewichtsafname, gewichtstoename, ziekte, medicijngebruik, borstvergroting/verkleining etc. daar alle producten op maat worden gemaakt middels het ontwikkelen van patronen op de maten van de afnemer bij aanvang van het proces. Het totaalbedrag van de opdracht is bij aanvang vastgesteld op het geschatte aantal uren dat nodig is om het voorgestelde product te leveren, volgens de maten die op dat moment golden.

Mocht het vooraf gecommuniceerd zijn dan wordt er met het maken van het product gewacht tot de maat definitief kan worden vastgesteld. Mocht dit gebeuren zonder overleg dan komen deze geheel voor rekening van de afnemer en zal als toeslag worden gerekend op het totaalbedrag. Indien de afnemer elders de bruidslingerie of andere accessoires koopt die van invloed zijn op het te leveren product wat daardoor aangepast moet worden, is Hanneke Peters Couture niet verantwoordelijk voor veranderingen. Deze kunnen indien mogelijk aan de kant van de couturier wel worden uitgevoerd tegen het reguliere geldende uurtarief van Hanneke Peters Couture. De couturier behoudt zich het recht om zulke werkzaamheden te weigeren. Het op maat maken van de bruidsjurk kan ook door de afnemer zelf verzorgd worden, dit is geheel op eigen risico.


Artikel 7: Overmacht
In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Hanneke Peters Couture gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, epidemieën, brand, machinebreuk en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Hanneke Peters Couture kan worden gevergd.


Artikel 8: Annuleren
Indien de afnemer de koop wil annuleren dan kan dit tot en met 14 dagen na de eerste aanbetaling van 25%. Deze zal dan gestorneerd worden. Wel wordt er €250,- in rekening gebracht voor de ontwerpkosten en eventueel reeds aangeschafte materiaalkosten. Mocht er later in het proces de wens of noodzaak ontstaan te willen annuleren, dan is dit de regel:
– tot 6 weken voor de derde afspraak (de eerste keer in de echte stof) dient er in totaal 40% voldaan te worden van het totaalbedrag (25% aanbetaling + 15% materiaalkosten en reeds gemaakte uren).
– na deze termijn dient het gehele bedrag voldaan te worden, dan rest enkel nog de afwerking van het product.

Annulering van het huwelijk, om wat voor reden dan ook, komt in deze constructie voor rekening en risico van de afnemer, en ontslaat hem/haar geenszins van zijn/haar (betalings) verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens Hanneke Peters Couture. Ook indien de bruiloft cq. de deadline voor het te leveren product wordt uitgesteld wegens de redenen vermeld in artikel 6 blijft de overeengekomen betalingsverplichting en betalingstermijn van kracht. De deadline voor het te leveren product/dienst kan in overleg wel worden opgeschoven waarbij het te leveren product (indien al fysiek aanwezig) gedurende de wachttijd in beheer blijft in de winkel van Hanneke Peters Couture.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Na aflevering van de bruidsjurk/accessoires is Hanneke Peters Couture niet aansprakelijk voor enige vorm van vlekken/beschadigingen aan de bruidsjurk en/of accessoires. Mocht er na aflevering van de jurk thuis toch een onvolkomenheid worden geconstateerd dan kan dit binnen 24 uur worden gemeld bij de couturier. Daarna vervalt de aansprakelijkheid van de couturier over het geleverde product omdat er redelijkerwijs niet meer vast te stellen waar de verantwoordelijkheid ligt.

Op de factuur/koopovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Door het betalen van de 25% aanbetaling bevestigt u dat u hiervan kennis heeft genomen.