Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De couturier: Hanneke Peters Couture, gevestigd in Breda, die in deze Algemene Voorwaarden als de couturier zal worden aangeduid; ‘Afnemer’: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.


Artikel 2.
 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: https://www.hannekepeterscouture.nl/algemene-voorwaarden-hanneke-peters-couture. Het accepteren van een aanbieding van de couturier dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan de couturier houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen de couturier en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 3. Opdracht/Bestellen
De afnemer is ten opzichte van Hanneke Peters Couture volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de koopovereenkomst.

Bestellen van een bruidsjurk kan uitsluitend met een aanbetaling van 25% op het in de factuur gestelde totaalbedrag. De afnemer ontvangt zowel een overzichtsfactuur met het gehele bedrag en de aanbetaling. De overige bedragen dienen in 3 facturen van allen 25% voldaan te worden met de volgende termijn: de eerste 25% bij de eerste oriëntatie afspraak, de tweede 25% bij de tweede passessie, de 3e 25% bij de derde sessie en de laatste 25% bij het afronden van de opdracht, afspraak 4 of eventueel afspraak 5.

Indien er gebruik gemaakt wordt van de bewaarservice dient de opdracht ook bij het afronden van de initiële opdracht volledig betaald te worden. Mocht er bij het ophalen geen maatafwijkingen zijn dan kan de jurk zo opgehaald worden, mochten er maatafwijkingen zijn dan wordt er volgens regulier geldend tarief besproken wat de vermaakkosten zijn. Vervolgens wordt een nieuwe afspraak ingepland, wanneer de jurk opgehaald kan worden. Bij deze laatste afspraak worden de extra vermaakkosten in rekening gebracht.

Betaling geschiedt in principe via een pin-transactie in de winkel, ofwel contant in de winkel.

In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In dit geval zal er door de couturier een schatting worden gedaan naar de kosten. Indien de kosten hoger uitvallen door onverwachtse en/of incidentele werkzaamheden, kan de wederpartij nimmer beroep doen op de vooraf gemaakte schatting. Er wordt in dit geval wel een maximale marge in procenten gegeven door de couturier.


Artikel 4: Verwerkingstijd en afhalen

De verwerkingstijd van een bruidsjurk is minimaal 6 maanden. Als er enkel een kortere termijn mogelijk is dan wordt er 15% spoedkosten op het totaalbedrag in rekening gebracht. De prijs van de bruidsjurk is inclusief btw, materiaal en maakkosten. Verder kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor accessoires of extra service, dit kan enkel gebeuren als beide partijen instemmen met de extra kosten.

De bruidsjurk blijft tot oplevering bij Hanneke Peters Couture in bewaring maar kan in overleg ten alle tijden opgehaald worden wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor maken de couturier en de afnemer van de tevoren afspraken. Er wordt naar gestreefd de opdracht 2 maanden voor de deadline af te ronden.

De afspraken over de levertijd en daarvoor noodzakelijke pasafspraken zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de couturier. Uiteraard is de uiterlijke verwerkingstijd een paar dagen voor de gestelde deadline, maar wordt standaard ingepland op maximaal 3 weken voor de deadline zoals de datum van een bruiloft.

Artikel 5: Bewaarservice
Mocht de afnemer gebruik willen maken van de bewaarservice, dan wordt er na het afronden van de initiële opdracht een nieuwe afspraak gemaakt op 3 a 4 weken voor de deadline. Mochten er werkzaamheden nodig zijn dan wordt ernaar gestreefd deze binnen 1 week af te ronden zodat de opdracht maximaal 2 weken voor de deadline afgerond is. Het kan zijn dat het korter op de deadline is indien er in de werkzaamheden van Hanneke Peters Couture op dat moment geen andere optie is vanwege seizoensdruk.

De opdracht dient bij het afronden van de initiële opdracht volledig betaald te worden. Mocht er bij het ophalen geen maatafwijking zijn dan kan de jurk zo opgehaald worden, echter indien er maatafwijkingen zijn dan wordt er volgens besproken wat de vermaakkosten zijn, volgens regulier geldend tarief van €52,50. Vervolgens wordt de laatste afspraak ingepland zodat de jurk opgehaald kan worden. Bij deze laatste afspraak worden de extra vermaakkosten in rekening gebracht.


Artikel 6: Maatafwijking
Hanneke Peters Couture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een enorme maatafwijking die ontstaat tussen het moment van aangaan van deze overeenkomst en de huwelijksdatum door bv. zwangerschap, gewichtsafname, gewichtstoename, ziekte, medicijngebruik, borstvergroting/verkleining etc. daar alle producten op maat worden gemaakt middels het ontwikkelen van patronen op de maten van de afnemer bij aanvang van het proces. Het totaalbedrag van de opdracht is bij aanvang vastgesteld op het geschatte aantal uren dat nodig is om het voorgestelde product te leveren, volgens de maten die op dat moment golden.

Indien er extra (vermaak)kosten zijn in het geval van een maatafwijking komen deze geheel voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer elders de bruidslingerie of andere accessoires koopt die van invloed zijn op het te leveren product wat daardoor aangepast moet worden, is Hanneke Peters Couture niet verantwoordelijk voor veranderingen. Deze kunnen indien mogelijk aan de kant van de couturier wel worden uitgevoerd tegen het reguliere geldende uurtarief van Hanneke Peters Couture. De couturier behoudt zich het recht om zulke werkzaamheden te weigeren. Het op maat maken van de bruidsjurk kan ook door de afnemer zelf verzorgd worden dit is geheel op eigen risico.


Artikel 7: Overmacht
In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Hanneke Peters Couture gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, epidemieën, brand, machinebreuk en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Hanneke Peters Couture kan worden gevergd.


Artikel 8: Annuleren
Door het betalen van de eerste aanbetaling van 25% verklaart de afnemer aan Hanneke Peters Couture dat de koop onomkeerbaar is. Hierdoor verplicht de afnemer zich om de geplaatste bestelling/aankoop af te nemen.

Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en risico van de afnemer, en ontslaat hem/haar geenszins van zijn/haar (betalings) verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens Hanneke Peters Couture. Ook indien de bruiloft cq. de deadline voor het te leveren product wordt uitgesteld wegens de redenen vermeld in artikel 6 blijft de overeengekomen betalingsverplichting en betalingstermijn van kracht. De deadline voor het te leveren product/dienst kan in overleg wel worden opgeschoven waarbij het te leveren product (indien al fysiek aanwezig) gedurende de wachttijd in beheer blijft in de winkel van Hanneke Peters Couture.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Na aflevering van de bruidsjurk/accessoires is Hanneke Peters Couture niet aansprakelijk voor enige vorm van vlekken/beschadigingen aan de bruidsjurk en/of accessoires. Mocht er na aflevering van de jurk thuis toch een onvolkomenheid worden geconstateerd dan kan dit binnen 24 uur worden gemeld bij de couturier. Daarna vervalt de aansprakelijkheid van de couturier over het geleverde product omdat er redelijkerwijs niet meer vast te stellen waar de verantwoordelijkheid ligt.

Op de factuur/koopovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden bevestigt u dat u hiervan kennis heeft genomen.